Comissió 12.03.12 (Informe anual 2011 Part 1)

Comissió del Síndic 12.03.12 -Presentació Informe 2011- Part 17

Informe del Síndic de Greuges al Parlament corresponent al 2011. Intervencíó.

Intervinent: Salvador Milà i Solsona (Membre) | Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Autor: Parlament de Catalunya

Data: 12/03/2012

Durada: 8' 39''

Videos (25)